پایه پنجم

تبديل واحدها

يك كيلوگرم =1000 گرم

براي تبديل كيلوگرم به گرم عدد مربوطه را در  1000 ضرب مي كنيم.

براي تبديل گرم به كيلوگرم عدد مربوطه رابر  1000 تقسيم مي كنيم.

يك متر  = 100 سانتي متر

براي تبديل متر به سانتي متر عدد مربوطه را در  100 ضرب مي كنيم.

براي تبديل سانتي متر به متر عدد مربوطه را بر  100 تقسيم مي كنيم.

يك متر  =  1000 ميلي متر

براي تبديل متر به ميلي متر عدد مربوطه را در  1000 ضرب مي كنيم.

براي تبديل ميلي متر به متر عدد مربوطه را بر  1000 تقسيم مي كنيم.

يك سانتي متر =  10 ميلي متر

براي تبديل سانتي متر به ميلي متر عدد مربوطه را در  10 ضرب مي كنيم.

براي تبديل ميلي متر به سانتي متر عدد مربوطه را بر  10 تقسيم مي كنيم.

يك هكتار = 10000 متر مربع

براي تبديل هكتار به مترمربع عدد مربوطه را در  10000 ضرب مي كنيم.

براي تبديل مترمربع به هكتار عدد مربوطه را بر  10000 تقسيم مي كنيم.

يك كيلومتر = 1000  متر

براي تبديل كيلومتربه متر عدد مربوطه را در  1000 ضرب مي كنيم.

براي تبديل متر به كيلومتر عدد مربوطه رابر  1000 تقسيم مي كنيم.

يك ليتر =1000 سي سي

براي تبديل ليتر به سي سي عدد مربوطه را در  1000 ضرب مي كنيم.

براي تبديل سي سي به ليتر عدد مربوطه رابر  1000 تقسيم مي كنيم.

يك ليتر = 1000 سانتي متر مكعب

براي تبديل ليتر به سانتي متر مكعب عدد مربوطه را در  1000 ضرب مي كنيم.

براي تبديل سانتي متر مكعب به ليتر عدد مربوطه رابر  1000 تقسيم مي كنيم.

يك سي سي = 30 قطره

براي تبديل سي سي به قطره عدد مربوطه را در  30 ضرب مي كنيم.

براي تبديل قطره به سي سي عدد مربوطه رابر  30 تقسيم مي كنيم.

يك مترمكعب = 1000 ليتر

براي تبديل متر مكعب به ليتر عدد مربوطه را در  1000 ضرب مي كنيم.

براي تبديل ليتر به متر مكعب عدد مربوطه رابر  1000 تقسيم مي كنيم.

يك مترمكعب=1000000 سانتي متر مكعب

براي تبديل متر مكعب به سانتي متر مكعب عدد مربوطه را در  1000000 ضرب مي كنيم.

براي تبديل سانتي متر مكعب به متر مكعب عدد مربوطه رابر  1000000 تقسيم مي كنيم.

يك كيلو متر مربع=1000000 متر مربع

براي تبديل كيلو متر مربع به متر مربع عدد مربوطه را در  1000000 ضرب مي كنيم.

براي تبديل متر مربع به كيلو متر مربع عدد مربوطه رابر  1000000 تقسيم مي كنيم.

يك كيلو متر مربع=100 هكتار

براي تبديل كيلو متر مربع به هكتار عدد مربوطه را در  100 ضرب مي كنيم.

براي تبديل هكتار به كيلو متر مربع عدد مربوطه رابر  100 تقسيم مي كنيم.

 


برچسب‌ها: تبديل واحدهاي اندازه گيري به يكديگر
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم بهمن 1390ساعت 15:35  توسط mehdi  |